การแสดงผล

+
-

หน่วยงานภายในและการติดต่อ

หมายเลขติดต่อภายใน
หน่วยงานภายใน โทรศัพท์ภายใน
กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  
   ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 123
   ฝ่ายก่อสร้างและอุตสาหกรรมศิลป์ -
   ฝ่ายอุตสาหการ 311
   ฝ่ายไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 411
   ฝ่ายเครื่องกล -
   ฝ่ายประสานการฝึก 503
กลุ่มแผนงานและประเมินผล 125
   ฝ่ายแผนงาน 125
   ฝ่ายประเมินผล 125
กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 115
   
กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน 201
     ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 201
     ฝ่ายส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงาน 201
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 114
    งานธุรการ 111
    งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ 112, 113
    งานการเงินและบัญชี 601