การแสดงผล

+
-

ประวัติ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลำปาง เดิมใช้ชื่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ. ๒๕๑๙ สังกัดกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย โดยได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และรัฐบาลไทย  เปิดดำเนินการ ปีพ.ศ. ๒๕๒๐  

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๕ จัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย จึงได้โอนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ มาสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๖ ได้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจุึงมาสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตามโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ ในการปฏิรูประบบบริหารราชการของรัฐบาล และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลำปาง เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลำปาง

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เปลี่ยนชื่อตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็น “สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง”