การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ติดตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

20 มี.ค. 2566

สพร. 10 ลำปาง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

27 ก.พ. 2566

สพร. 10 ลำปาง จัดกิจกรรมการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 ก.พ. 2566

สพร. 10 ลำปาง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2

16 ก.พ. 2566

สพร. 10 ลำปาง ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ นำความสุขส่งมอบแก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่”

18 ม.ค. 2566

สพร. 10 ลำปาง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

13 ม.ค. 2566

สพร. 10 ลำปาง มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ จำนวน 4 สาขา

6 ม.ค. 2566

สพร. 10 ลำปาง จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน

27 ธ.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง เปิดฝึกอบรมการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง

26 ธ.ค. 2565