ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

เว็บไซต์แนะนำ วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 2
 
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-library
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
e-Labour e-Labour
กฏระเบียบ - ข้อกฏหมาย กฏระเบียบ - ข้อกฏหมาย
ศูนย์วิจัยแรงงานแหงชาติ ศูนย์วิจัยแรงงานแหงชาติ
สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง
Opendata Ckan
กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง
บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
เว็บเมล์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เว็บเมล์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (mail.go.th)
datacenter datacenter
สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงแรงงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงแรงงาน
ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)