ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (3) 12,725
46 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (2) 45,911
47 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (1) 22,949
48 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 11,166
49 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก 110,319
50 คู่มือการปฏิบัติงาน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 - 3 17,263
51 ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 64 รอบ 6 เดือน 5,653
52 คู่มือ แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 39,710
53 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (2) 5,810
54 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (1) 5,789
55 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 5,646