ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (3) 10,091
46 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (2) 39,186
47 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (1) 19,720
48 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 9,476
49 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก 94,163
50 คู่มือการปฏิบัติงาน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 - 3 14,840
51 ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 64 รอบ 6 เดือน 4,784
52 คู่มือ แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 33,890
53 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (2) 5,011
54 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (1) 4,983
55 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 4,844