การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (3) 5,169
46 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (2) 19,813
47 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (1) 10,181
48 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 4,566
49 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก 44,015
50 คู่มือการปฏิบัติงาน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 - 3 7,061
51 ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 64 รอบ 6 เดือน 2,276
52 คู่มือ แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16,821
53 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (2) 2,676
54 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (1) 2,739
55 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 2,537