ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (3) 7,264
46 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (2) 27,685
47 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (1) 13,957
48 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 6,546
49 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก 65,241
50 คู่มือการปฏิบัติงาน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 - 3 10,609
51 ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 64 รอบ 6 เดือน 3,283
52 คู่มือ แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23,813
53 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (2) 3,628
54 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (1) 3,615
55 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 3,440