ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (3) 6,163
46 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (2) 23,297
47 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (1) 11,814
48 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 5,444
49 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก 51,937
50 คู่มือการปฏิบัติงาน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 - 3 8,264
51 ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 64 รอบ 6 เดือน 2,729
52 คู่มือ แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19,700
53 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (2) 3,040
54 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (1) 3,085
55 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 2,912