การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (3) 3,632
46 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (2) 13,953
47 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (1) 7,342
48 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 3,398
49 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก 32,668
50 คู่มือการปฏิบัติงาน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 - 3 5,309
51 ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 64 รอบ 6 เดือน 1,661
52 คู่มือ แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12,422
53 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (2) 2,097
54 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (1) 2,168
55 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 1,955