ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 2,563
24 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 1,374
25 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 2,152
26 รายงานรอบ 6 เดือน แผนป้องกันการทุจริต ปี 64 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,972
27 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64 10,094
28 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 64 (รอบ 6 เดือน - ตค.63 - มีค.64) 2,856
29 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 3,107
30 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 2,809
31 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 5,961
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 2,904
33 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 5,617