ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 8,630
24 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 4,539
25 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 5,117
26 รายงานรอบ 6 เดือน แผนป้องกันการทุจริต ปี 64 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 6,031
27 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64 19,621
28 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 64 (รอบ 6 เดือน - ตค.63 - มีค.64) 5,860
29 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 6,374
30 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 5,882
31 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 12,193
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 6,081
33 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 11,745