ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 4,025
24 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 2,162
25 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 2,785
26 รายงานรอบ 6 เดือน แผนป้องกันการทุจริต ปี 64 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,714
27 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64 12,064
28 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 64 (รอบ 6 เดือน - ตค.63 - มีค.64) 3,561
29 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 3,872
30 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 3,553
31 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 7,372
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 3,728
33 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 7,105