การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 739
24 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 331
25 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 1,238
26 รายงานรอบ 6 เดือน แผนป้องกันการทุจริต ปี 64 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,054
27 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64 6,558
28 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 64 (รอบ 6 เดือน - ตค.63 - มีค.64) 1,954
29 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 1,949
30 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 1,890
31 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 3,875
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 2,016
33 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 3,777