การแสดงผล

+
-

การเปิดเผยข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดำเนินการตามแบบรายงานการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกอบการดำเนินการตามตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการขับเคลื่อน

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

                   1.  เผยแพร่แผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                   2.  เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                   3.  เผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                   4.  เผยแพร่รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 2 การปรับปรุงระบบการทำงาน

                   ช่องทางการให้บริการของหน่วยงานแก่ภาคประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 3 การป้องกันการทุจริต

                   1.  ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานคนปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                   2.  ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติชอบของหน่วยงาน

                   3.  รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ครั้งที่ 2/2565

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร