การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 28 ไร่ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2537 ภายใต้เงินกู้ ADB เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานใหม่ และยกระดับฝีมือแรงงานที่มีงานทำอยู่แล้ว  ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยจัดฝึกอาชีพในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ปัจจุบันเนื้อที่บางส่วนได้ถูกแบ่ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับทางกรมที่ดินจังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย