การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ : พัฒนาฝีมือกำลังแรงงานจังหวัดเชียงรายให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนและไทยแลนด์ 4.0


พันธกิจ :
     1. พัฒนาศักยภาพคนทำงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker)
     2. ให้บริการการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการรับรองความรู้ความสามารถ
     3. ประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานกับทุกภาคส่วน
     4. พัฒนาบุคลลากรและระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

 

เป้าหมาย :
       1. แรงงานมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี
       2. ผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
      1. พัฒนาฝีมือแรงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
      2. พัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบกิจการรองรับไทยแลนด์ 4.0
      3. เสริมสร้างและพัฒนาครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
      4. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการแบบดิจิตัล

 

ค่านิยมองค์กร : ซื่อสัตย์สุจริต ความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นภารกิจ มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม