การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รปภ

22 ก.ย. 2565

เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

22 ก.ย. 2565

ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

21 ก.ย. 2565

เปิดฝึกอบรม การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์

21 ก.ย. 2565

เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

15 ก.ย. 2565

การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

13 ก.ย. 2565

ออกติดตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลักสูตร การติดตั้งเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ รุ่นที่ 1/65

8 ก.ย. 2565

เผยแพร่งบทดลอง เดือน ส.ค.65

2 ก.ย. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรม โปรแกรม Power BI

24 ส.ค. 2565