การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมให้นักศึกษาปีสุดท้ายหรือแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาที่รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพิ่มโอกาสในการได้งานทำ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบกิจการว่าได้รับแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเข้าปฏิบัติงาน