การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ผลงานที่โดนเด่นในรอบปีงบประมาณ 2560 ของ สพร.19 เชียงใหม่

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้รับการยกระดับจัดตั้งให้เป็น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูงภาคเหนือตอนบน 1 สาขาดิจิตอล สาขาท่องเที่ยวและบริการ สาขาเมคาทรอนิกส์และสาขาออโตเมชัน เป็นหนึ่งใน 12 สถาบันนำร่องพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ที่มีนโยบายการดำเนินงานชัดเจน ตอบโจทย์ในเรื่องการพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ เพื่อให้ก้าวทันวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับเป้าหมายการดำเนินงาน ทั้งสิ้น จำนวน 29,270 คน  ดำเนินการโดยเน้นการสร้างเครือข่าย ใช้พื้นที่ วิถีประชารัฐ ได้เป้าจำนวน 52,654 คน คิดเป็น 179.89 เปอร์เซนต์