การแสดงผล

+
-

กฏระเบียบ ข้อตกลง

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
แนวปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ.ppt 239 KB .ppt 572 ดาวน์โหลด
แนวทางการแกไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535.pdf 898 KB .pdf 491 ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ลว.9เม.ย.2561.pdf 498 KB .pdf 157 ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 198 KB .pdf 203 ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดทำประกาศร่าง TOR.pdf 1,759 KB .pdf 203 ดาวน์โหลด
แบบบันทึกข้อมูลผู้ขาย.PDF 228 KB .PDF 167 ดาวน์โหลด
ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560.pdf 482 KB .pdf 158 ดาวน์โหลด
ข้อสังเกต 15 จุดอันตราย.doc 39 KB .doc 2121 ดาวน์โหลด