การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2565 22/03/2565
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 22/03/2565
ผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 05/08/2564
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดหางาน พัฒนากำลังแรงงาน คุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (แผนระยะสั้น) ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562 08/01/2562
ผลการดำเนินงานประจำวันที่ 8 มกราคม 2562 08/01/2562