การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
2 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
3 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
4 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 13 มิถุนายน 2566 15 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
5 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
6 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ปกติ 26 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
7 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ปกติ 3 กรกฎาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
8 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 10 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
9 การใช้เครื่องมือวัดละเอียด 16 ปกติ 10 กรกฎาคม 2566 11 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
10 การทำขนมไทย 1 30 ปกติ 24 กรกฎาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
11 การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต 14 ปกติ 25 กรกฎาคม 2566 26 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
12 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 21 สิงหาคม 2566 25 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม