การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เสริมสร้างและพัฒนาประชาชนไทยในจังหวัดให้มีอาชีพมั่นคงอย่างทันสมัย มีฝีมือที่ได้มาตรฐาน ประสานและพัฒนาเครือข่าย

พันธกิจ

1.เสริมสร้างและพัฒนาประชาชนไทยในจังหวัดให้ได้รับการฝึกอบรมฝีมือ  แรงงานอย่างทันสมัย เพื่อการประกอบอาชีพมั่นคงสร้างรายได้ยั่งยืน

2.ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานฝีมือให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

3.ส่งเสริมและประสานการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน