การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 76
2 แบบฟอร์มตามประกาศ (มฐ.1-10) 1,761
3 เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1 ภาพบอร์ดประสัมพันธ์ รอบ 2 204
4 เอกสาร ประกอบ ตัวชี้วัดที่ 1 2 3 4 5 6 และ 7 การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 2/2564 2,949
5 เอกสารตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 426
6 เอกสารตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 115
7 เอกสารตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 122
8 เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 147
9 เอกสารตัวชี้วัด ที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 136
10 ภาพบอร์ดรณรงค์ รอบที่ 2 118
11 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม ภาคธุรกิจบริการ 2,234
12 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ เครื่องกล 281