การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 796
2 แบบฟอร์มตามประกาศ (มฐ.1-10) 2,398
3 เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1 ภาพบอร์ดประสัมพันธ์ รอบ 2 265
4 เอกสาร ประกอบ ตัวชี้วัดที่ 1 2 3 4 5 6 และ 7 การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 2/2564 4,683
5 เอกสารตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 637
6 เอกสารตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 154
7 เอกสารตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 176
8 เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 197
9 เอกสารตัวชี้วัด ที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 190
10 ภาพบอร์ดรณรงค์ รอบที่ 2 161
11 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม ภาคธุรกิจบริการ 2,585
12 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ เครื่องกล 388