การแสดงผล

+
-

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 พ.ย. 2565

...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(รายการ-รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์  แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน) 

สนใจติดต่อสอบถามผ่านทางอีเมล์ D_Chachoen@dsd.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565

ไฟล์แนบ :