การแสดงผล

+
-

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 มี.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dsd.go.th/chachoengsao หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3808-8001-2 ต่อ 990 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามผ่านทางอีเมล์ D_Chachoengsao@dsd.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

 

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :