การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานสรุปผลดำเนินงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 608
2 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 883
3 หนังสือชี้แจงวิธีการปฏิบัติการส่งแผนประจำปี 1,318
4 การประชุมเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณตามภารกิจ 1,513
5 แบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกอบกิจการ 909
6 สรุปแผน-ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก 834
7 สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 63 - ไตรมาส 2 610
8 สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 63 - ไตรมาส 1 375
9 F-SDD-05 หนังสือรับรองการทำงาน 733
10 หลักสูตรการฝึกอบรม สพร.15 อย.ที่ส่งกรม ประจำปี งปม.พ.ศ.2563 27,273
11 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ 1,867
12 ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามหนังสือ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ ผผ13.ว344 ลว.24.10.2562 3,721