การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานสรุปผลดำเนินงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 430
2 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 788
3 หนังสือชี้แจงวิธีการปฏิบัติการส่งแผนประจำปี 1,169
4 การประชุมเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณตามภารกิจ 1,321
5 แบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกอบกิจการ 823
6 สรุปแผน-ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก 778
7 สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 63 - ไตรมาส 2 559
8 สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 63 - ไตรมาส 1 333
9 F-SDD-05 หนังสือรับรองการทำงาน 667
10 หลักสูตรการฝึกอบรม สพร.15 อย.ที่ส่งกรม ประจำปี งปม.พ.ศ.2563 24,574
11 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ 1,739
12 ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามหนังสือ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ ผผ13.ว344 ลว.24.10.2562 3,458