การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.15 อยุธยา เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

29 ก.ย. 2566

สพร.15 อยุธยา นำผลิตภัณฑ์ของตลาดโก้งโค้ง ร่วมรายการ “NBT มีคำตอบ”

22 ก.ย. 2566

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ต้อนรับนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและคณะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 ก.ย. 2566

สพร.15 อย. มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แก่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

22 ส.ค. 2566

สพร.15 อย. ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมและแรงงานนอกระบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22 ส.ค. 2566

สพร.15 อย.ประชาสัมพันธ์และชี้แจ้งโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล (กสทช)

22 ส.ค. 2566

สพร.15อย.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22 ส.ค. 2566

สพร.15 อยุธยา ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง

20 ก.ค. 2566

สพร.15 อยุธยา ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน

17 ก.ค. 2566