การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.15 อยุธยา ร่วมรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

22 มิ.ย. 2567

สพร.15 อยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

21 มิ.ย. 2567

สพร.15 อยุธยา ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา “งานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา

21 มิ.ย. 2567

สพร.15 อยุธยา เข้าให้คำแนะนำระบบการทำงานและการใช้ประโยชน์ของโรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

21 มิ.ย. 2567

สพร.15 อยุธยา ปิดฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม

21 มิ.ย. 2567

สพร.15 อยุธยา ฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งและการประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ และบำรุงรักษาศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

21 มิ.ย. 2567

สพร.15 อยุธยา ลงพื้นประสานงานโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

20 มิ.ย. 2567

สพร.15 อยุธยา รับคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ (สท.1)

20 มิ.ย. 2567

สพร.15 อยุธยา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

20 มิ.ย. 2567