ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 4,543
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 129,678
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 4,761
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 12,528
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 8,317
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 4,359
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 5,899
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 4,954
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 45,809
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 7,653
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 125,065