ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 20,214
13 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 6,075
14 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 6,166
15 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 11,425
16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 52,511
17 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 9,013
18 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4,852
19 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5,108
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 27,357
21 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 4,842
22 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 13,144