ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 5,892
46 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 12,487
47 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 6,091
48 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 11,776
49 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 12,066
50 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 6,406
51 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 11,872
52 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 5,639
53 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 6,182
54 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 32,384
55 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 5,685