การแสดงผล

+
-

วินัยบอกกล่าว เรื่อง การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551