การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา


ในปี 2540  รัฐบาลได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8 ได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก่อสร้าง  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง ชื่อเดิม ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง  โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 1 กรกฎาคม  2540  สำหรับที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง  ได้รับบริจาค  ดร. ชัย สุวพันธุ์  นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง  
จำนวน  20 ไร่

 

 

 

สถานที่ตั้ง เลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบลเทวราช  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง 14140