การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง

วิสัยทัศน์
พัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน  รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  และเทคโนโลยี

 

 


พันธกิจ
- ดำเนินการฝึกฝีมือแรงงานและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ดำเนินการส่งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน

 

ภารกิจ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง มีภารกิจหลักในการให้บริการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ กำลังแรงงานในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยมีการให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 


ประเด็นยุทธศาสตร์
- การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการพัฒนาและขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ