การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ข้อกำหนดจริยธรรมกรมพัฒน์ฯ และแนวทางการปฎิบัติตนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรกระทำ 138
2 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 114
3 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง พ.ศ. 2565 ตามความในมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 161
4 ใบสมัคร พร้อมประชาสัมพันธ์ เด็กด้อยฯ 209
5 รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2566 154
6 หนังสือรับรองการทำงาน 193
7 ใบสมัครวิทยากรนอก 144
8 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือนกันยายน 2565 102
9 แบบการรายงานตัวชี้วัด ความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม รอบ 12 เดือน ผลงาน ชุดอุปกรณ์โซล่าเซลล์เคลื่อนที่ 113
10 แบบการรายงานตัวชี้วัด ความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม รอบ 6 เดือน ผลงาน ชุดอุปกรณ์โซล่าเซลล์เคลื่อนที่ 167
11 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคน-พ.ศ.-2560-2564 1,669
12 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 64 1,020