การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง พ.ศ. 2565 ตามความในมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 18
2 ใบสมัคร พร้อมประชาสัมพันธ์ เด็กด้อยฯ 36
3 รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2566 51
4 หนังสือรับรองการทำงาน 48
5 ใบสมัครวิทยากรนอก 51
6 งบทดลอง เดือน ก.ย. 65 44
7 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือนกันยายน 2565 35
8 แบบการรายงานตัวชี้วัด ความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม รอบ 12 เดือน ผลงาน ชุดอุปกรณ์โซล่าเซลล์เคลื่อนที่ 52
9 แบบการรายงานตัวชี้วัด ความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม รอบ 6 เดือน ผลงาน ชุดอุปกรณ์โซล่าเซลล์เคลื่อนที่ 72
10 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคน-พ.ศ.-2560-2564 1,175
11 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 64 720
12 งบทดลอง-ก.ย.-64 713