การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคน-พ.ศ.-2560-2564 798
2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 64 554
3 งบทดลอง-ก.ย.-64 565
4 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม 320
5 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 276
6 รายชื่อผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้ารับการฝึกอบรม 118
7 ขั้นตอนการให้บริการประชาชนการรับรองหลักสูตรค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 172
8 ขั้นตอนการร้องเรียนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 178
9 สรุปแผนผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2563 188
10 สรุปแผนผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2562 169
11 สรุปแผนผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2561 140
12 สรุปแผนผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2560 130