การแสดงผล

+
-

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

 

ชื่อ - นามสกุล : นายชาติวุฒิ  ทองกัน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสภาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา