การแสดงผล

+
-

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

 

ชื่อ - นามสกุล : นายสุนทร  แก้ววิฬา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสภาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา