ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 545
2 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 6,657
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 2,368
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 2,253
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 2,214
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 2,255
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 2,264
8 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 6,819
9 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 2,638
10 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 2,636
11 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 4,747