การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบอาหารไทยด้วยระบบประกันคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

8 มิ.ย. 2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานตามประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

26 พ.ค. 2566

เชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน)

26 พ.ค. 2566

เยาวชนตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี) คว้าชัย 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง 2 รางวัลชมเชย

26 พ.ค. 2566

รับสมัครประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

17 พ.ค. 2566

ร่วมตรวจบูรณาการกับคณะทำงานตรวจคัดกรอง เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นสำหรับบุคคลอันมีเหตุควรสงสัยได้ว่า อาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาผลประโยชน์ด้านแรงงานภายในสถานประกอบกิจการ

17 พ.ค. 2566

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายศักดิ์ดา สีกะมุท ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการช่วยเหลือ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

10 พ.ค. 2566

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี และนายศักดิ์ดา สีกะมุท ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและประเมินผล พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินประกันคุณภาพภายใน (Internal Audit)

27 เม.ย. 2566

วันที่ 26 เมษายน 2566 นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี และคณะ ให้การต้อนรับนางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

26 เม.ย. 2566