การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านงานช่าง ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และทรงใช้ทักษะและความถนัด ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ด้วยพระองค์เอง เป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนแต่สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ กระทรวงแรงงาน จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้า ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”