การแสดงผล

+
-

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตที่ 10 เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน งปม.2566 ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

24 ส.ค. 2566 16:08:15

...
...
...
...
...
...

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบหมายให้นางภารินี หงษ์แพง ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ พร้อมด้วยนายอนุภัทร แสงทะลา และนางสาวสุชาดา ศิลาไพร เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตที่ 10 เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน งปม.2566 ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ในประเด็นนโยบายการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตโดยมีท่านวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานและร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายศรัณย์ศักด์  ศรีเครือเนตร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร อาคาร 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี