การแสดงผล

+
-

โอเด้..เลย 131 ปีมาได้ อุดรหมั่นแก่น ขอพรแถนจากฟ้า อุดรธานีหมั่นหมื่นปี

18 ม.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
วันพฤหัสบดี18 มกราคม 2567 เวลา 06.15 น. คณะเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 131 ปี ที่บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี “ 5 แยกกรมหลวงประจักษ์” โดยมีนายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี เป็นประธานประกอบพิธี มีทายาทราชสกุลทองใหญ่ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทั้ง 4 ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ชมรม สมาคมต่าง ๆ ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี นับหมื่นคนร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายราชสักการะถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ บายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง และรำบวงสรวงสดุดีพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 
 
ความเป็นมาของจังหวัดอุดรธานี นั้น จังหวัดอุดรธานีเดิมชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2436  เนื่องจากกรณี  ร.ศ. 112 ไทยกับฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ร.ศ.112  ไทยยอมสละกรรมสิทธิในดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง รวมทั้งเกาะทั้งหลายในแม่น้ำโขงและตามความในสัญญาข้อ 3 ในสัญญาอาณาเขตริมฝั่งแม่น้ำโขง บรรดาป้อมค่ายคูจะต้องรื้อถอนให้สิ้น ภายในหนึ่งเดือน ห้ามมิให้ประเทศสยามตั้งกองทหาร  ในรัศมี  25 กิโลเมตร จากฝั่งแม่น้ำโขง
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมจึงย้ายกองบัญชาการมณฑลลาวพวน ซึ่งเดิมตั้งอยู่เมืองหนองคายริมฝั่งแม่น้ำโขงมาตั้งอยู่ริมหนองนาเกลือตั้งอยู่บ้านเดื่อหมากแข้ง (มะเขือพวง) อยู่ใกล้ต้นโพธิ์ใหญ่ข้างวัดมัชฌิมาวาส เมื่อได้ออกสำรวจดูห้วย หนอง คลอง บึง ในบริเวณใกล้เคียง เสด็จในกรมฯ จึงตกลงพระทัยให้ตั้งกองบัญชาการ สร้างบ้านแปลงเมืองลง ณ พื้นที่ดังกล่าวนี้
 
อย่างไรก็ตาม คำว่า “อุดร” มาปรากฏชื่อเมื่อ พ.ศ.2450 (พิธีตั้งเมืองอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ.127 หรือ พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร “โพธิ์ เนติโพธิ์”) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีกระแสพระบรมราชโองการให้จัดตั้งเมืองอุดรธานีขึ้น ที่บ้านหมากแข้ง อยู่ในเขตการปกครองของมณฑลอุดร
 
หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2475 ได้มีการปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ยกเลิกการปกครองในระบอบมณฑล ในส่วนภูมิภาคยังคงเหลือเฉพาะจังหวัดและอำเภอเท่านั้น มณฑลอุดรจึงถูกยุบไปเหลือเพียงจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น จากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระเบียบราชการบริหารแผ่นดินหลายครั้ง จนกระทั่งเป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน