การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดประชุมและชี้แจงเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามตัวชี้วัดที่ 1.2 การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ( ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ,การใช้อำนาจ, และ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร)