การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อน UBISD Model ฝึกอบรมเพื่อการมีงานทำ

17 พ.ค. 2567

ร่วมกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2567

15 พ.ค. 2567

สพร.7อุบลบูรณาการร่วมกับสมาคมสตรีแห่งขาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดฝึกอบรมให้กับกลุ่มสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน

15 พ.ค. 2567

สพร. 7 อุบลราชธานี เข้าตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของสถานทดสอบอุบล ซี.เค. ที่ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปต่างประเทศ

15 พ.ค. 2567

สพร.7 อุบลฯ ดำเนินการทดสอบภาคความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

15 พ.ค. 2567

สพร 7 อุบลราชธานี เปิดการฝึกอบรมระยะสั้นนอกเวลาราชการ ตามความต้องการแบบเก็บเงินบำรุงฯ หลักสูตร การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย (12 ชั่วโมง)

15 พ.ค. 2567

นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีเป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรม หลักสูตรช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ (120 ชั่วโมง) จำนวน 33 คน

14 พ.ค. 2567

นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566

14 พ.ค. 2567

นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี พบปะผู้รับการฝึกสร้างแรงบันดาลใจและให้โอวาทแก่ผู้รับการฝึก

14 พ.ค. 2567