การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.7อุบลฯเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาช่างเชื่อมไทยสู่สากล สาขาการเชื่อมแม็กชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล

17 พ.ค. 2565

สพร.7อุบลฯ เปิดฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลิตผลทางการเกษตร

17 พ.ค. 2565

สพร.7อุบลฯ ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

17 พ.ค. 2565

สพร.7อุบลฯ ให้การต้อนรับ นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

17 พ.ค. 2565

สพร.7อุบลฯดำเนินการทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล ISO 9606-1

17 พ.ค. 2565

สพร.7อุบลฯร่วมออกจิตอาสาช่วยครัวเรือนยากจน ภายใต้โครงการความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนฯระดับจังหวัด

17 พ.ค. 2565

สพร.7อุบลฯประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด(ศจพ.จ.)ครั้งที่ 2/2565

17 พ.ค. 2565

สพร.7อุบลฯร่วมอบรมและบรรยายในหัวข้อ “หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแผนดิน”

17 พ.ค. 2565

สพร.7อุบลฯต้อนรับและร่วมหารือกับคุณ ชัยยศ วัชระปรารมย์ วิศวกรจากบริษัท เฮย์เวิร์ด อินฟอร์เมชั่น จำกัด

17 พ.ค. 2565