การแสดงผล

+
- ไทย

โครงสร้างผู้บริหาร

นางสาวบุปผา เรืองสุด

รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน

อธิบดี

 

นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด

รองอธิบดี

นางสาวไพลิน จินดามณีพร

รองอธิบดี

นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์

รองอธิบดี