การแสดงผล

+
- ไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 4,219
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 1,500
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 1,448
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 1,394
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 1,425
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 1,430
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 4,378
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 1,673
9 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 1,691
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 3,049
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 14,236