การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2,475
2 คู่มือการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ 948
3 ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่10 471
4 ใบสมัครเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ 675
5 พจนานุกรมสมรรถนะ 583
6 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน 526
7 ใบสมัครวิทยากรภายนอก 657
8 ข้อมูลเทคนิค แนวแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (สพร.12สงขลา) 6,979
9 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน 2,391
10 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 1,357
11 ใบสมัคร รายละเอียด การคัดเลือก สปก.ดีเด่น ปี61 779
12 เอกสารเผยแพร่การสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ