การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3,370
2 คู่มือการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ 1,217
3 ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่10 601
4 ใบสมัครเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ 809
5 พจนานุกรมสมรรถนะ 709
6 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน 579
7 ใบสมัครวิทยากรภายนอก 726
8 ข้อมูลเทคนิค แนวแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (สพร.12สงขลา) 7,607
9 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน 2,604
10 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 1,475
11 ใบสมัคร รายละเอียด การคัดเลือก สปก.ดีเด่น ปี61 818
12 เอกสารเผยแพร่การสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ