การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน2567 749
2 ใบสมัครวิทยากรภายนอก2567 187
3 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3,752
4 คู่มือการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ 1,428
5 ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่10 703
6 ใบสมัครเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ 920
7 พจนานุกรมสมรรถนะ 804
8 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน 623
9 ใบสมัครวิทยากรภายนอก 779
10 ข้อมูลเทคนิค แนวแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (สพร.12สงขลา) 8,074
11 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน 2,767
12 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 1,547