การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

ประวัติของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา

 

ชื่อหน่วยงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา  สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

(ชื่อเดิม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้)

 

ที่ตั้ง

เลขที่ ๑๖๗  หมู่ที่ ๔  ถนนสงขลา-นาทวี  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ๙๐๐๐๐

 

 

แผนภาพที่ตั้ง  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา

 

ติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา

โทรศัพท์  :  ๐ ๗๔๓๓ ๖๐๔๙

โทรสาร   :  ๐ ๗๔๓๓ ๖๐๔๘

E-mail    :  sisd12@hotmail.co.th, sisd12@hotmail.com

Website : www.dsd.go.th/songkhla

 

ประวัติความเป็นมา

 

                          หน่วยงาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา

 

พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๓๔ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการขยายการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นในภูมิภาค เพื่อขยายบริการฝึกอาชีพให้เข้าถึงประชาชนและกำลังแรงงานในระดับพื้นที่ให้มากขึ้น

 

พ.ศ. ๒๕๒๓  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ ขึ้นตามโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ ๘๐ ไร่เศษ  โดยตลอดระยะเวลาแห่งความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายได้ทุ่มเทความรู้และงบประมาณในการดำเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ร่วมกัน เช่น รัฐบาลไทยได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารสถานที่ และจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการ  ส่วนรัฐบาลเยอรมันได้สนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร ทุนการศึกษาดูงานด้านเทคนิคเกี่ยวกับการฝึกอาชีพและนำผลไปปฏิบัติจนเกิดผลดีและสร้างชื่อเสียงให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป เสร็จสิ้นโครงการความร่วมมือ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓  และหน่วยงานได้ดำเนินการตลอดมาภายใต้สังกัดกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย

 

พ.ศ. ๒๕๓๖  รัฐบาลได้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น โดยโอนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ไปสังกัดสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 

พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๕  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๒ สงขลา  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อยู่ในสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๙  รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบบริหารราชการใหม่ โดยปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมทั้งหมด ตามบทบาท ภารกิจ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๒ สงขลา  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อยู่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน

พ.ศ. ๒๕๕๙(๒๒ ก.ค.๕๙) - ปัจจุบัน มีการออกกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เปลี่ยนชื่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา เป็นชื่อ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา สังกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๖ มีพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา

พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๕๙  มีพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสงขลา และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในเครือข่ายภาค ๑๒ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา และสตูล

พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒๒ ก.ค.๕๙) - ปัจจุบัน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา มีพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสงขลา และหน่วยงานในเครือข่าย คือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สตูล