การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินงาน ปี 65 18
2 จดหมายข่าววินัยและจริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ฉบับที่ 11 37
3 จดหมายข่าววินัยและจริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ฉบับที่ 10 30
4 จดหมายข่าววินัยและจริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ฉบับที่ 9 30
5 จดหมายข่าววินัยและจริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ "ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ฉบับที่ 8 24
6 จดหมายข่าววินัยและจริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ "ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ฉบับที่ 7 17
7 แบบฝย/ฝป 164
8 แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 339
9 รายงานสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 133
10 แผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 143
11 สรุปผลการดำเนินงาน ปี 64 190
12 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมคำแนะนำ 469