ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศ โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 326
2 สรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 317
3 การจัดการและสถิติข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 429
4 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 2,071
5 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 9,297
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 3,357
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 3,120
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 3,009
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 3,144
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 3,151
11 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 9,437