ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 4,229
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 120,431
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 4,456
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 11,660
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 7,745
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 4,075
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 5,585
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 4,671
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 43,001
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 7,341
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 118,672