ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 10,795
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 5,407
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 10,447
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 10,737
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 5,693
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 10,547
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 4,975
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 5,433
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28,776
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 5,009
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 32,877