การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

พัฒนาทักษะคนทำงานทุกระดับและผู้ประกอบกิจการให้มีผลิตภาพสูง สู่ไทยแลนด์ 4.0

Develop high productivity workers skill of all levels and entrepreneurs towards Thailand 4.0

พันธกิจ

       1. พัฒนาศักยภาพแรงงานสู่มาตรฐานสากลและแข่งขันได้

       2. พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

       3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

       4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

       1. ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี

       2. คนทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น

       3. ผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ต่อปี

      ประเด็นยุทธศาสตร์
                ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังแรงงานแห่งชาติเพื่อรองรับสมรรถนะตามมาตรฐานสากลและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานแสรี
                ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย/หุ้นส่วนการพัฒนาฝีมือแรงงาน
                ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐาน
                ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
      ค่านิยมร่วม
                1. มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก
                2. ใฝ่เรียนรู้
                3. มีจิตบริการ
                4. สานสร้างเครือข่าย
                  

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

วิสัยทัศน์ : กำลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ : 

1.      จัดทำและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2.      พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

3.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน