การแสดงผล

+
-

ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

จากอดีตถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญของงานด้านแรงงานเสมอมา เริ่มตั้งแต่การมี พระราชบัญญัติ    ที่เกี่ยวกับด้านแรงงานว่าด้วยเรื่องการบริการจัดหางานของรัฐและ เอกชนในปี พ.ศ. 2475 ในสมัยที่ยังเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลสมัย ต่อๆ มาได้พยายามปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ด้านแรงงาน 

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ถูกตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะขยายการบริการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งอยู่ในปีงบประมาณ  2539 โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับการจัดสรรในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดขึ้นอีก  30  แห่ง ได้แก่  จังหวัดตาก, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, แพร่, อุตรดิตถ์, สุโขทัย, น่าน, อุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี,  ลพบุรี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, นครนายก, ตราด, นครปฐม, สมุทรสาคร, กาญจนบุรี,เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์,ระนอง, กระบี่, ภูเก็ต, พังงา, สระแก้ว, อำนาจเจริญ, มหาสารคาม, หนองบัวลำภู, และมุกดาหารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ 2538 ในพื้นที่วัดร่องกาศ 11 ไร่ งบประมาณทั้งหมด 33 ล้านบาท การก่อสร้างแล้วเสร็จตรวจรับงาน ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน ตุลาคม 2541 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เริ่มเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2542 ตั้งอยู่เลขที่ 165 ม.3 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยนายวีระวัฒน์ สิริปูชะกะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นคนแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2542

ลำดับการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรักษาราชการแทน

1. นายวีระวัฒน์ สิริปูชะกะ           1  ธันวาคม 2542 - 19 มีนาคม 2549      

2. นายผ่อน สวิง                       19  มีนาคม 2549 - 31 พฤษภาคม 2552  

3. นายสิทธิชัย สิทธิจำลอง          1  มิถุนายน 2552 - 30 กันยายน 2554 

4. นายประสงค์ นาแพร่              18  มิถุนายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2559       

5. นายสุนทร จันทร์เกตุ                1  ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 2563

6. นายวิริยะ ทองเหลือ               16  พฤศจิกายน 2563 - 19 ธันวาคม 2564

7. นายสมโภชน์ ชัยชนะ              20 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

8. นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร  28 พฤศจิกายน 2565 - 30 กันยายน 2566
9. นายธีรยุทะ  ถุงทอง                20 พฤศจิกายน 2566 - ปัจจุบัน