การแสดงผล

+
-

ศพจ.แพร่ เปิดซองสอบราคาซึื้อคอมพิวเตอร์

11 ก.พ. 2558

นายประสงค์ นาแพร่ ผูำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  1 ๒  รายการ  ภายในวงเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,๙๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในราชการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่

                       ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                          ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

                          ๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                         ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                         ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ    วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจัดซื้อครั้งนี้

                       กำหนดยื่นซองสอบราคา โดยตรงที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม อาคารอำนวยการชั้น ๒  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

                       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานบริหารทั่วไป  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่  เลขที่  ๑๖๕  หมู่ ๓ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  ตั้งแต่วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  จนถึงวันที่ ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่   เว็บไซด์ www.phraeskiill.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ – ๕๔๖๖ – ๐๐๒๕ -๙ ได้ในวันและเวลาราชการ