การแสดงผล

+
-

การประกอบอาหารเพื่อการค้า" ระยะเวลาฝึก จำนวน 18 ชั่วโมง

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider) ประจำปี งบประมาณ 2565