การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา

1.ประวัติ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ถูกก่อตั้งขึ้นโดย นโยบายการขยาย การให้บริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับ การฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะฝีมือ นำไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีพ.ศ. 2538 และสามารถเปิดบริการได้ในปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตั้งอยู่ เลขที่ 493 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน  ตำบลแม่กา อำเภอเมือง   จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0 5446 6003 - 4 โทรสาร 0 5446 6005
เว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/phayao
เฟสบุค https://www.facebook.com/dsdphayao/
เดิมชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา” ได้รับการกำหนดชื่อเป็น “สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

------------------------------------------------------------

2.สถานที่ตั้ง

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตั้งอยู่ เลขที่ 493 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน 
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-466003-4 โทรสาร 054-466005

------------------------------------------------------------

3.อัตรากำลัง
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มีอัตรากำลัง
เจ้าหน้าที่ จำนวน 20 อัตรา

Link : >>> เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา <<<<<

------------------------------------------------------------


4.อาคารสถานที่


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มีเนื้อที่ทั้งหมด 40 ไร่ 
เป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่อยู่ในความดูแลของจังหวัดพะเยา 
ปัจจุบันมีอาคารดังต่อไปนี้คือ
1. อาคารตึกอำนวยการ จำนวน 1 หลัง
2.อาคารพัสดุกลาง จำนวน 1 หลัง
3.อาคารโรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง
4.อาคารเรียนรวม(ตึก 3ชั้น) จำนวน 1 หลัง
5.อาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง
6.โรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง
7.บ้านพักผู้อำนวยการฯ จำนวน 1 หลัง
8.บ้านพักข้าราชการระดับ 6-7 จำนวน 4 หลัง
9.บ้านพักข้าราชการระดับ 3-5 จำนวน 7 หลัง
10.บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 จำนวน 4 หลัง
11.อาคารหอพักผู้เข้ารับการฝึกชาย(2 ชั้น) จำนวน 1 หลัง
12.อาคารหอพักผู้เข้ารับการฝึกหญิง(2ชั้น) จำนวน 1 หลัง
13.ถังน้ำประปาสูง จำนวน 1 ถัง

------------------------------------------------------------