การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมคุณธรรม

20 ก.ย. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

20 ก.ย. 2566

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

20 ก.ย. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา บรรยายแนะแนวสู่เส้นทางการมีอาชีพ

15 ก.ย. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาส่งเสริมแรงงานสตรี แนะแนวอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ สู่รายได้ที่ยั่งยืน

13 ก.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทักษะฝีมือแรงงานแห่งอนาคตและการเปลี่ยนแปลงด้านโลจิสติกส์

24 ส.ค. 2566

ขั้นตอนการ Download วุฒิบัตร และหนังสือรับรองด้วยตนเอง

22 ส.ค. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบนายจ้างสถานประกอบการ และคนงานต่างด้าว ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ใจ

22 ส.ค. 2566

วารสาร DSD News ปีที่ 11 ฉบับที่ 52 เมษายน - มิถุนายน 2566 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

17 ส.ค. 2566